Scholen, besturen en aanverwante organisaties…

3D – leren en organiseren werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. Het gaat veelal om scholen, besturen of organisaties waar zij mee samenwerken. Onderstaand een opsomming, aangevuld met drie praktijkvoorbeelden.

  • Scholen en schoolbesturen vragen 3D-L&O veelal voor projecten  met een koppeling aan de wet BIO en het IPB (zie voorbeeld 1);
  • Opleidingsinstituten laten een tevredenheidsonderzoek doen of vragen 3D-L&O onderdelen van hun aanbod mede te ontwikkelen;
  • Lectoraten doen een beroep op de wetenschappelijke vaardigheden en besteden (literatuur-)onderzoek aan 3D-L&O uit (zie voorbeeld 2);
  • Adviesdiensten laten freelancewerkzaamheden uitvoeren omdat zij zelf de expertise niet in huis hebben of zij vragen 3D-L&O informatie te verzorgen voor de eigen medewerkers;
  • Overkoepelende organisaties huren 3D-L&O in voor een studiedag of het schrijven van een informatiebulletin;
  • Uitgeverijen geven 3D-L&O de gelegenheid kennis en ervaringen te publiceren in boek of artikel (zie voorbeeld 3).
Voorbeeld 1: Schoolbestuur maakt werk van 'Opleiden in de school'.

Opdrachtgever:
Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp (SKOH)

Situatie:
De SKOH biedt ruime gelegenheid voor toekomstig onderwijspersoneel om ervaring op te doen in het werkveld. Studenten zijn afkomstig van verschillende PABO’s en een ROC. Naast reguliere stages participeert de SKOH in een programma voor ‘Opleiden in de school’. Doelen hieromtrent zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan en in een handboek PDS.

Probleemstelling:
Er is onvoldoende inzicht in de huidige stand van zaken. Onduidelijk is of de wijze waarop nu gewerkt wordt naar tevredenheid verloopt en of de stagetrajecten ook een meerwaarde voor de school opleveren.

Uitwerking:
Er is een tussenevaluatie gedaan op drie gebieden:
  • de stage van 1e en 2e jaars studenten van de verschillende PABO’s;
  • werkwijze en voortgang rond de Professional Development Schools (PDS).
  • de stage van ROC-studenten onderwijsassistent.
Om inzicht te krijgen in de situatie is gesproken met bovenschools management, directeuren en stagecoördinatoren. Betrokken leerkrachten hebben vragenlijsten ingevuld. Ook zijn relevante documenten bestudeerd. Dit alles is verwerkt in een compacte rapportage met concrete aanbevelingen.

Resultaat:
De SKOH heeft een objectief beeld van al haar activiteiten rond ‘Opleiden in de school’. Zij weet hoe zij staat ten opzichte van de eerder gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan en kan in gesprek met opleidingsinstituten haar standpunten onderbouwen met de onderzochte gegevens. Met behulp van de aanbevelingen kunnen verschillende stagetrajecten herzien en/of verbeterd worden. Binnen de scholen heeft het onderzoek het gesprek over ‘Opleiden in de school’ weer op gang gebracht. Ditzelfde geldt voor de uitwisseling tussen de directies van de verschillende scholen.

Reactie van de opdrachtgever:
“Ik ben erg blij en tevreden met het verhaal. Sommige aanbevelingen hebben we meteen kunnen verwerken. Daarnaast speelt het rapport een belangrijke rol bij de verdere discussie rondom ons opleidingsbeleid als onderdeel van het strategisch beleidsplan. Wie er meer over wil weten, kan me bellen.”
- Loek van der Kroon, bovenschools directeur Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp (SKOH)


Voorbeeld 2: Hogeschool zoekt naar aspecten van institutionele samenwerking.

Opdrachtgever:
Lectoraat Educatie, Hogeschool Leiden

Situatie:
Lectoraat Educatie Hogeschool Leiden richt zich op ontwikkelingen rond werkplekleren in het onderwijs. Bij werkplekleren is er altijd sprake van een samenwerking tussen opleidingsinstituut en werkplek, de institutionele samenwerking. Ook bij het opleiden van leraren is de institutionele samenwerking een belangrijk gegeven.

Probleemstelling:
Hogeschool Leiden wil graag een goede invulling geven aan de bovengenoemde samenwerking. Zij wil hierbij gebruik maken van een wetenschappelijk kader. Deze is echter nog niet aanwezig. Het is onvoldoende bekend wat de aspecten zijn die een rol spelen bij de samenwerking tussen organisaties in het algemeen, wat de risico- en succesfactoren zijn en hoe dat relevant is voor het onderwijs. Er is derhalve vraag naar een begrippenkader, een eerste beschouwing over risico- en succesfactoren m.b.t. institutionele samenwerking en een bijbehorende begripsduiding.

Uitvoering:
3D-L&O heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd dat heeft geresulteerd in het rapport ‘Institutionele samenwerking, begripsduiding en factoren’.

Resultaat:
Het rapport geeft het lectoraat een wetenschappelijke basis waarop zij verder kan bouwen in theorie en praktijk.

Reactie van de opdrachtgever:
“Het rapport is conform wat we hebben afgesproken en kan dienen voor het doel waarvoor het was bedoeld. Met leuke suggestie aan het eind. Een nieuwe of aanvullende opdracht behoort zeker tot de mogelijkheden.”
- Drs. Ton Kallenberg, lector Kenniskring Educatie Hogeschool Leiden.


Voorbeeld 3: Uitgeverij zoekt onderwijsgerelateerde schrijver

Opdrachtgever:
Uitgeverij Kluwer, afdeling onderwijsmanagement.

Situatie:
BasisschoolManagement is een boekenserie van uitgeverij Kluwer waarin actuele onderwerpen op een toegankelijke manier worden beschreven. De boeken zijn met name bedoeld voor (bovenschools) schoolleiders. Elk boek uit deze praktijkserie behandeld een ander thema.

Probleemstellling:
‘Opleiden in de school’ een belangrijk onderwerp waar veel schoolleiders mee te maken hebben. Derhalve was er behoefte aan een praktisch boek over ‘Opleiden in de school’, interessant voor zowel de beginnende schoolleider als voor de ervaren (bovenschools) manager.

Uitvoering:
In overleg met de redactie is een kader bepaald. Hieraan is invulling gegeven door gebruik te maken van literatuuronderzoek en eigen werkervaring. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd op scholen om te achterhalen wat belangrijk geacht wordt en aan welke informatie er behoefte is. Ook is er gesproken met betrokkenen van diverse PABO‘s. Dit alles is samengebracht tot een handzaam boek dat vele aspecten van ‘Opleiden in de school’ behandeld.

Resultaat:
Het boek ‘Toekomstige leerkrachten (opleiden) in de school’ en veel positieve reacties uit het veld.

Reactie van de opdrachtgever:
"Het boek ziet er goed en professioneel uit. Ben heel benieuwd naar de reacties."
- Drs. Hans Verboon, directeur centraal bureau VBS en redactielid.
 
  samenwerken • professionaliseren • werkplekleren
webrealisatie: MitZ.nl