De functiemix, een mooi managementinstrument?!

Sinds de invoering van de functiemix, richt 3D-L&O zich ook specifiek op ondersteuning op dat gebied. Dit gebeurt onder de naam FUNCTIEMIX-PO.nl."De functiemix is verplicht, invoering kost veel tijd en energie. Hoe zorg ik dat het ons ook werkelijk iets oplevert?"
Het is nieuw, het is anders. Logisch dat je vragen hebt. Dat de functiemix niet één, twee, drie in de organisatie is doorgevoerd. Het vraagt immers nogal wat van jou als manager, van je team en op bestuursniveau.

Bijna de helft van de leerkrachten moet op termijn gaan functioneren op HBO+-niveau met bijbehorende functie. In het convenant LeerKracht van Nederland is vastgelegd dat in 2014 minimaal 40% van de leerkrachtformatie in het basisonderwijs bestaat uit LB-functies. Een verhoging van het leerkrachtniveau moet zorgen voor kwalitatief beter onderwijs.

Het is een flinke uitdaging om de functiedifferentiatie adequaat in te voeren. De koppeling aan je onderwijsvisie, het opzetten van een nieuw functiebouwwerk en vervolgens de juiste persoon op de juiste plek krijgen. Procedures worden aangepast, onderlinge verhoudingen veranderen.

Om dat te managen moet je stevig in je schoenen staan. Naast je dagelijkse taken, werk je aan een totale organisatieverandering. Weerstand, terughoudendheid of juist desinteresse van betrokkenen komen op je pad. Je moet beslissingen nemen die niet voor iedereen positief uitvallen.

Hoe zorg je voor werkelijke meerwaarde voor zowel de school als de leerkrachten? Hoe zorg je ervoor dat betrokkenen ervaren dat de functiemix hen met name kansen biedt? Dat het meer is dan een van bovenaf ingestelde verplichting? Dat jullie dit samen doen ten behoeve van de kinderen?

Met de juiste ondersteuning gaat het zeker lukken. FUNCTIEMIX-PO.nl helpt je op weg. Als dé functiemixspecialist voor het Primair Onderwijs weten we wat er leeft en welke problemen zich voordoen. Adequate oplossingen en praktisch toepasbare ondersteuning zijn daarop ons antwoord.

Kijk voor op de website van FUNCTIEMIX-PO.nl, dé functiemixspecialist voor het Primair Onderwijs voor o.a.:
  • ondersteuning bij het invoeringsproces;
  • beschrijven en waarderen van (nieuwe) onderwijsfuncties;
  • maandelijkse functiemix-tips voor onderwijsmanagers.
 
  samenwerken • professionaliseren • werkplekleren
webrealisatie: MitZ.nl